Nabór pracowników (oferty pracy w Urzędzie Miejskim)

Nabór na zastępstwo

Urząd Miejski w Wągrowcu

poszukuje osoby do pracy na zastępstwo na stanowisko urzędnicze

REFERENT DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
     1) obywatelstwo polskie,
     2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
     3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego
        i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
     4) wykształcenie - średnie ekonomiczne lub wyższe - po kierunku prawniczym,
        administracyjnym, lub ekonomicznym,  
     5) w przypadku wykształcenia średniego - wymagany minimum dwuletni staż pracy,
     6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,
     7) umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office w zakresie aplikacji Word, Excel, a także
        w zakresie obsługi Internetu i poczty elektronicznej,
     8) odporność na stres,
     9) dokładność,
   10) zdolności negocjacyjne.
 
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
     1) szybkie przyswajanie wiedzy,
     2) obowiązkowość,
     3) doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
     4) komunikatywność,
     5) umiejętność planowania i organizacji pracy,
     6) obowiązkowość, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność.
 
3. GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
     1) inspirowanie i koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
     2) realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego
         i o wolontariacie, w szczególności:
          a) przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej, w tym projektu programu współpracy
             gminy z organizacjami pozarządowymi oraz sprawozdania z jego realizacji,
          b) przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
          c) prowadzenie spraw dotyczących wniosków składanych w trybie ?małych grantów?,
          d) przygotowywanie projektów umów dotyczących dofinansowania realizacji zadania publicznego,
          e) dokonywanie kontroli wykonywanych zadań oraz kontroli sprawozdań z ich wykonania,
          f) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach odzyskania nieprawidłowo wykorzystanych dotacji;
     3) prowadzenie działań informacyjnych dla organizacji pozarządowych związanych z pozyskiwaniem środków
          z innych źródeł publicznych, sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji;
     4) doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym w przygotowaniu wniosków
          o uzyskanie dotacji z budżetu gminy;
     5) udzielanie rekomendacji dla organizacji pozarządowych ubiegających się o środki finansowe z innych źródeł;
     6) prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne;
     7) organizowanie spotkań z przedstawicielami samorządu i organizacji pozarządowych;
     8) współpraca w zakresie promocji i PR ze stowarzyszeniami innymi niż stowarzyszenia podmiotami
         o charakterze sportowym;
     9) bieżąca kontrola realizacji obowiązku promocji / informacji nt. dofinansowania zadań realizowanych
         przez stowarzyszenia z budżetu miasta;
   10) weryfikacja formalna wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych oraz
         wniosków składanych na innej niż ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podstawie.
   11) prowadzenie spraw dotyczących wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju
         sportu, w tym weryfikacja wniosków, kontrola merytoryczna realizacji tych zadań oraz kontrola
         sprawozdań z wykonania zadań;
   12) opieka nad stroną www.wagrowiec.eu w zakresie działów związanych z pożytkiem publicznym.
  
4.  WARUNKI PRACY:
     1) wymiar czasu pracy - pełen etat,
     2) podstawowy system czasu pracy,
     3) stanowisko mieści się na I piętrze budynku,
     4) stanowisko bezpośrednio podległe Kierownikowi Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta,
     5) obsługa monitora ekranowego co najmniej 4 godziny dziennie.
 
5. OSOBY ZAINTERESOWANE proszone są o kontakt osobisty - pokój 101 lub 104 I piętro
     w budynku Urzędu Miejskiego w Wągrowcu ul. Kościuszki 15a lub telefoniczny pod nr
     67 268 03 03 lub 67 268 03 14.
 
6. TERMINY:
Nabór prowadzony jest do dnia 22 października 2018 r. do godz. 15 00.
 
7. DODATKOWE INFORMACJE
Planowane zatrudnienie - od zaraz (dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację wybranej osoby).
Z osobą wybraną zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony - zastępstwo.
 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4.05.2016 r. informuje się, że:
     1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski  w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a,
     2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu jest Pan Marek Sturma
         tel. 67 26-21-126 lub 603-203-366,
     3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury naboru
         na stanowisko referent ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
     4) Dane osobowe niewybranych kandydatów będą przechowywane przez okres 10 dni ? licząc
         od dnia 23 października 2018 r.,
     5) Posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie
         swoich danych osobowych, ze skutkiem wykluczenia oferty z dalszej procedury naboru
         na stanowisko referent ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
     6) Posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
         swoich danych osobowych,
     7) Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
     8) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
     9) Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak lub podanie niepełnych
         danych będzie podstawą do odrzucenia oferty,
   10) Urząd Miejski w Wągrowcu nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w innym celu,
         niż określony w pkt. 3.
 

Wągrowiec, 11 października 2018 r.

                                                                                                    Zastępca Burmistrza Miasta

                                                                                                       /-/ Bogdan Smykowski

Informacja o wyniku naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. podziałów geodezyjnych, nabywania nieruchomości i odszkodowań w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Maria Magdalena Kolińska

Kujawki

 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Maria Magdalena Kolińska uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
 

Wągrowiec, dnia 20 września 2018 r.

                                                                                                  Burmistrz Miasta

                                                                                             /-/  Krzysztof Poszwa