KOMUNIKATY

Program współpracy z NGO na 2019 rok - I etap

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA

 z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie rozpoczęcia prac nad opracowaniem rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuję, że:

 1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność społecznie użyteczną na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec, zgłaszać mogą propozycje realizacji, w 2019 roku, zadań należących do sfery zadań publicznych gminy.
 2. Termin składania propozycji upływa 31 sierpnia 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu).
 3. Propozycje do programu należy składać na formularzu, który dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe  albo w pok. 102 Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.
 4. Wypełnione formularze należy przesłać na adres poczty elektronicznej: stowarzyszenia@wagrowiec.eu lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15a.

Wągrowiec, dnia 03.07.2018 r.

Do pobrania: Formularz zgłaszania opini

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca za 2017 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca za 2017 rok

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku

Zarządzeniem nr 50/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 12 kwietnia 2018 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

 1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 2. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 4. Ratownictwa wodnego i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 5. Działalności na rzecz dzieci, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Do pobrania: Treść załącznika do Zarządzenia Nr 50/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.

Wągrowiec, dnia 16 kwietnia 2018 roku.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

4) ratownictwa wodnego i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,

5) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Szczegółowe warunki konkursu ofert określone zostały w załączniku do Zarządzenia nr 31/2018 Burmistza Miasta Wągrowca z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert POBIERZ TUTAJ,

Wągrowiec, dnia 12 marca 2018 r.

Wyniki konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku - II edycja

1. Zarządzeniem nr 11/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 30 stycznia 2018 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu schronienia oraz zapewnieniu posiłku osobom tego pozbawionym. W wyniku konkursu ofert Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa z siedzibą w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości 65 000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Do pobrania: Treść załącznika do Zarządzenia Nr 11/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.

2. Zarządzeniem nr 10/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 30 stycznia 2018 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. W wyniku konkursu ofert Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa z siedzibą w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Do pobrania: Treść załącznika do Zarządzenia Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Wągrowiec, dnia 31 stycznia 2018 r.

Wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku

Wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku

 

 1. Zarządzeniem nr 272/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 22 grudnia 2017 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w 2018 roku środowiskowego domu samopomocy w Wągrowcu. W wyniku konkursu ofert Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "REHABILITACJA" im. Karola Marcinkowskiego w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości 524 952 zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote). Do pobrania: Treść załącznika do Zarządzenia Nr 272/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.
 2. Zarządzeniem nr 271/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 22 grudnia 2017 r. unieważniony został konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Do pobrania: Treść załącznika do Zarządzenia nr 271/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert.
 3. Zarządzeniem nr 270/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 22 grudnia 2017 r. unieważniony został konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na udzielaniu schronienia oraz zapewnieniu posiłku osobom tego pozbawionym. Do pobrania: Treść załacznika do Zarządzenia nr 270/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie unieważnienia konkursu ofert.

 

Wągrowiec, dnia 27 grudnia 2017 roku

 

 

Zarządzenie Nr 243/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 242/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 23 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 243/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 242/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego.

Wągrowiec, dnia 27 listopada 2017 r.

Konkursy ofert na zadania rezlizowane w 2018 roku z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza konkursy ofert na wsparcie oraz powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku. Szczegółowe warunki konkursu ofert:

1) na wsparcie zadania polegającego na udzielaniu schronienia oraz zapewnianiu posiłków osobom tego pozbawionym, określono w Zarządzeniu Nr 240/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego POBIERZ TUTAJ,

2) na wsparcie zadania polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w domach, określono w Zarządzeniu Nr 241/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego POBIERZ TUTAJ,

3) na powierzenie zadania polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy określono w Zarządzeniu Nr 242/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego POBIERZ TUTAJ.

 

Wągrowiec, dnia 23 listopada 2017 r.

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

OGŁOSZENIE

W dniach od 3 do 11 października br. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec mogą zgłaszać uwagi do projektu w terminie do 11 października 2017 r. (włącznie). Uwagi do projektu należy składać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, pocztą tradycyjną albo elektroniczną na adres stowarzyszenia@wagrowiec.eu, na formularzu stanowiącym załącznik do Uchwały nr XLVII / 320/ 2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Do pobrania:

1) Zarządzenie nr 182/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 02.10.2017 r.

2)  projekt Programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

3) formularz zgłaszania opinii

 

Program współpracy na 2018

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem pn. Program współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, Burmistrz Miasta Wągrowca zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Wągrowca, do zgłaszania propozycji realizacji zadań publicznych na 2018 rok.
Propozycje realizacji zadań publicznych należy złożyć na Formularzu propozycji realizacji zadania publicznego do programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, w terminie do 10 września 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15a (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Do pobrania:

Formularz zgłaszania propozycji realizacji zadania na 2018 rok

Wągrowiec, dnia 8 sierpnia 2017 r.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca za 2016 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca z realizacji programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok.

Wągrowiec, dnia 31 maja 2017 roku

Otwarty konkurs ofert nr 5/2017

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w 2017 roku wynosi 15 000 zł. Szczegółowe warunki konkursu ofert na wsparcie zadania określone zostały w załączniku do Zarządzenia nr 11/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego. 

                   

Dokumenty do pobrania:

1) Załącznik do Zarządzenia nr 11/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 13 stycznia 2017 r. - POBIERZ TUTAJ

2) Druk oferty realizacji zadania - POBIERZ TUTAJ

Wągrowiec, dnia 13 grudnia 2016 r.

Konkurs ofert nr 4/2017

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, polegających na organizacji zajęć sportowych w: piłce ręcznej, piłce nożnej, piłce siatkowej, sportach walki, pływaniu oraz polegających na organizacji ogólnodostępnych imprez sportowo - rekreacyjnych.Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w 2017 roku wynosi łącznie: 703 500 zł. Szczegółowe warunki konkursu ofert określone zostały w załączniku do Zarządzenia nr 225/2016 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Dokumenty do pobrania:
1) Załącznik do Zarządzenia nr 225/2016 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 9 grudnia 2016 r.- POBIERZ TUTAJ
2) Druk oferty realizacji zadania - POBIERZ TUTAJ 

 Wągrowiec dnia 9 grudnia 2016 r.

 

 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca za 2015 r.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca z realizacji programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok

 

Wyniki konkursu ofert nr 3/2016

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, polegających na organizacji zajęć sportowych, udzielone zostanie Miejskiemu Klubowi Sportowemu LIDER z siedzibą w Durowie 6a, 62-100 Wągrowiec dofinansowanie w wysokości 24 180 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto osiemdziesiąt złotych), na wsparcie realizacji zadania pn. Treningi sekcji pływackiej MKS LIDER.

Wągrowiec, 14.01.2016 r.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych.

Wyniki konkursu ofert nr 4/2016

OGŁOSZENIE
 
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych, przyznano Stowarzyszeniu im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa z siedzibą przy Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Wągrowcu, dofinansowanie w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w domach"
 
Wagrowiec, 29.01.2016 r.
           Burmistrz Miasta Wągrowca
                                                                                                                                                                                                                         /-/ Krzysztof Poszwa
 

Do pobrania:

Zarządzenie nr 23/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych .

Wyniki konkursu ofert 1/2016

OGŁOSZENIE

Na podstawie Zarządzenia nr 218/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 16 grudnia 2015 r. ogłasza się, że wykonanie zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2016 roku, zlecone zostanie do realizacji Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja" im. Karola Marcinkowskiego w Wągrowcu, któremu na realizację zadania przekazana zostanie dotacja w wysokości: 356 400 zł.

Wągrowiec, dn. 16 grudnia 2015 r. 

Otwarty konkurs ofert 2/2016

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegających na udzielaniu schronienia i zapewnieniu posiłku osobom tego pozbawionym.

Oferty można składać w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu w terminie do 4 stycznia 2016 r. 

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w Zarządzeniu Nr 211/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z 8 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  w 2016 roku.

Do pobrania:
1. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert - Zarządzenie Nr 211/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z 8 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku .

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 nr 6 poz. 25).

3. Wzór oferty wersja:doc

Wągrowiec, dn. 14 grudnia 2015 r. 

 

Protokół z konsultacji projektu programu współpracy na 2016 rok

 PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI
PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE NA 2016 ROK
 
W dniach od 28 października 2015 r. do 12 listopada 2015 r. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok.
Nie złożono uwag do przedłożonego projektu.

Wągrowiec 13 listopada 2015 r.
 

 

      Kierownik Wydziału
Rozwoju i Promocji Miasta
/-/ Sławomir Wojcieszak

Otwarty konkurs ofert Nr 1/2016

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy w Wągrowcu w 2016 r.

Oferty na realizację zadnia można składać w Urzędzie Miejskim w terminie do 7 grudnia 2015 r.
Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w Zarządzeniu Nr 187/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z 13 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego.

Do pobrania:
1. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert - Zarządzenie Nr 187/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z 13 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego.

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 nr 6 poz. 25).

3. Wzór oferty wersja: doc

 

Wągrowiec, dn. 16 listopada 2015r.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca z realizacji programu współpracy z NGO za 2014 r.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 rok, przedłożone 28.04.2015r. podczas sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu