Wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku

Wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku

 

  1. Zarządzeniem nr 272/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 22 grudnia 2017 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w 2018 roku środowiskowego domu samopomocy w Wągrowcu. W wyniku konkursu ofert Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "REHABILITACJA" im. Karola Marcinkowskiego w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości 524 952 zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote). Do pobrania: Treść załącznika do Zarządzenia Nr 272/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.
  2. Zarządzeniem nr 271/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 22 grudnia 2017 r. unieważniony został konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Do pobrania: Treść załącznika do Zarządzenia nr 271/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert.
  3. Zarządzeniem nr 270/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 22 grudnia 2017 r. unieważniony został konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na udzielaniu schronienia oraz zapewnieniu posiłku osobom tego pozbawionym. Do pobrania: Treść załacznika do Zarządzenia nr 270/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie unieważnienia konkursu ofert.

 

Wągrowiec, dnia 27 grudnia 2017 roku