Najbliższa Sesja Rady

Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu

Najbliższa XI sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie się 27 czerwca 2019 r. o godz. 16.00 w sali nr 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15.
-
Porządek obrad:
1.    Otwarcie Sesji.
2.   Sprawy regulaminowe.
3.    Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4.    Sprawozdanie komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca wotum zaufania.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2018 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2018 rok.
9.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2019-2033.
10.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Wągrowca instrumentem płatniczym.
12.  Podjęcie uchwały uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Wągrowiec.
13.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.
14.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Wągrowca.
17.  Wolne wnioski i informacje.
18.  Zakończenie sesji.

     

     

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga