Najbliższa Sesja Rady

Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu

 
Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie się 11 października 2018 r. o godz. 16.00 w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul.Kościuszki 15.
 
Porzadek obrad:
 1.  Otwarcie Sesji.
 2.  Sprawy regulaminowe.
 3.  Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 4.  Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
 5.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
 6.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za  I półrocze 2018 roku.
 7.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r.
 8.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca ? ?Wschód 2?.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Jankowskiej i Gnieźnieńskiej.
 11.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej Wągrowiec dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne iż jednostka samorządu terytorialnego.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Wągrowiec.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowca.
 14.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę miejską Wągrowiec w roku szkolnym 2017/2018.
 15.  Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017 rok.
 16.  Zapytania i wolne wnioski.
 17. Odpowiedzi na wnioski.
 18. Zakończenie.
 Materiały na sesję znajdują sie w BIP-ie Urzędu Miejskiego w zakładce - Projekty uchwał Rady Miejskiej.

 Przewodniczacy Rady Miejskiej w Wagrowcu

                         Wiesław Zając