Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

Zgodnie z § 49 Statutu Gminy Miejskiej Wągrowiec:

1.    Burmistrz wykonuje swe zadania przy pomocy Urzędu.

2.    Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

                                                                                                                         

 

   Formalną podstawą prawną działania Urzędu Miejskiego jest:    

   

ZARZĄDZENIE NR 252/2016*
BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA
z dnia 30 grudnia 2016 r.  
 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu 

          Na  podstawie  Art.  33  ust. 2  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2016  r.  poz.  446  z  późn.  zm.1))  zarządza się, co następuje:   

§ 1. Nadaje  się  Regulamin  Organizacyjny Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia  powierza się Sekretarzowi Miasta.

         § 3. Tracą moc:

1)   Zarządzenie nr 57/2016 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu;

2)   Zarządzenie nr 89/2016 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.

        § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

____________
 1) zmiany  tekstu  jednolitego  wymienionej  ustawy  zostały  ogłoszone: Dz. U. z  2016 r., poz. 1579  
 
*Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu została wprowadzona Zarządzeniem nr 233/2017 z 20 listopada 2017 r.
 

Regulamin Organizacyjny publikujemy w kolejnej zakładce BIP-u.