Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania APP.6733.11.2020

Wągrowiec, dnia 13.07.2020 r.

APP.6733.11.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

 obwieszczam

 że w dniu 09.07.2020 r. na wniosek Pana Dariusza Górowskiego pełnomocnika ?DINO POLSKA? S.A. w Krotoszynie ul. Ostrowska 122 wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 279 położonej w Wągrowcu przy ul. Bobrownickiej polegającej na budowie skrzyżowania drogi powiatowej ? ul. Bobrownickiej (dz. 279) z drogą gminną ? ul. Bażantową (dz. 297/2).

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kpa informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Referat Planowania Przestrzennego, pok. 108 ? w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 ? 15:30, tel. 67-26-80-321).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu