Najbliższa Sesja Rady

Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu

Najbliższa XVIII sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie się 30 stycznia 2020 r. o godz. 16.00 w sali nr 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15.
-
Porządek obrad:

 1.    Otwarcie sesji.

2.    Sprawy regulaminowe.

3.    Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.

4.    Sprawozdanie komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2020 r.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji  Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2020 r.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

8.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji Miasta Wągrowca oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

9.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2020-2033.

10.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wągrowca.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zwalniania w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Wągrowca oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych,  jakim  muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Wągrowiec do Spółdzielni Socjalnej "Wspólny Sukces" w Wągrowcu.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków, których Gmina Miejska Wągrowiec nie jest właścicielem, oraz przystanków i dworca, których Gmina Miejska Wągrowiec jest właścicielem lub zarządzającym oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie Ronda Gnieźnieńskiego.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Lipowej  w Wągrowcu.

21.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Zarządowi Województwa Wielkopolskiego projektu uchwały  sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Wągrowiec ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

22.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu.

23.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wągrowcu.

24.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu.

25.  Wolne wnioski i informacje.

26.  Zakończenie sesji.

     

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga